ආදරේ !

Posted: January 14, 2018 in හිතේ ඇදුනු දෙවල්-Ad hoc thoughts
අතු පතර… පැටලි ගෙන…
මාර ගස්….පෙලෙහි… රීඩ් මාවතේ…
හමන සුළගේ සිසිල…
සගවගෙන තවමත්…
නුඹේ …ආදරේ !
තුරුලු වෙනකොට… ලගින්…
සොයා…. ඇය…උනුසුමක්..හීතලේ..
දැනුනෙ…නුඹෙ…හෙලා ගිය..
කදුලු වල…රස්නයයි…ආදරේ !
සොය සොයා.. තරු අතර…
සද නොමැති…දිනෙක…ආකහේ…
ඇය…සොයා දුන්නේත්…
නුඹ සෙවූ තරුවමයි..ආදරේ !
කවද හරි…ඈ එක්ක ඇවිදින්න
ඔබ සමග ඇවිද ගිය මාවතේ !
මකනවද ඔබ තැබූ පා සටහන්..
ආදරේ !
blog-tatoo
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s